Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden scholingsactiviteiten Handtherapie Onderwijs

Aanmelden en afmelden

Inschrijven voor deelname aan een scholingsactiviteit van Handtherapie Onderwijs kan door middel van het online inschrijfformulier op www.handtherapieonderwijs.nl. Met het versturen van het online inschrijfformulier heeft de afzender zich op voor deelname aan de scholingsactiviteit waarvoor wordt aangemeld.

De inschrijvingen worden door Handtherapie Onderwijs geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers voor de betreffende scholingsactiviteit is bereikt.

Zonder tegenbericht is de afzender definitief geplaatst voor de scholingsactiviteit waar de afzender zich voor inschrijft. De afzender ontvangt na inschrijving per e-mail een ontvangstbevestiging van de inschrijving.

Voor scholingsactiviteiten waarbij het maximum aantal deelnemers is bereikt kan men op de (wacht)lijst worden geplaatst voor de eerstvolgende keer dat dezelfde scholingsactiviteit wordt georganiseerd. Degenen op de wachtlijst ontvangen een e-mail op het moment dat inschrijving mogelijk is. Als vervolgens binnen de daarvoor gestelde termijn wordt ingeschreven, is plaatsing gegarandeerd.

Uiterlijk 1 maand vóór aanvang van de scholingsactiviteit worden het programma, een routebeschrijving en eventueel andere benodigde gegevens naar de deelnemers gemaild of op de website van Handtherapie Onderwijs geplaatst.

Bij een te gering aantal inschrijvingen voor een scholingsactiviteit kan de scholingsactiviteit door Handtherapie Onderwijs geannuleerd worden. Degenen die zich hebben ingeschreven voor een scholingsactiviteit die geannuleerd moet worden, berichten wij hierover uiterlijk 1 maand voor aanvang van de scholingsactiviteit.

Na aanmelding is er een bedenktermijn van 14 dagen.

Betalingsvoorwaarden en procedures

Bij de e-mail bevestiging van inschrijving wordt een factuur gevoegd waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan de scholingsactiviteit staat vermeld.

Uiterlijk één maand voor de aanvangsdatum van de opleiding dient het totale factuurbedrag te zijn voldaan. Indien de inschrijving korter dan één maand voor de aanvangsdatum plaatsvindt, dient de betaling van het totale factuurbedrag onmiddellijk na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan de desbetreffende persoon een herinneringsfactuur gestuurd.

Het niet betalen van het verschuldigde bedrag wil niet zeggen dat de scholingsactiviteit geannuleerd wordt. Voor afmelding en administratiekosten zie hieronder.

Afmelding en administratiekosten

Met de inzending van het online inschrijfformulier heeft de afzender zich ingeschreven voor deelname aan de betreffende scholingsactiviteit(en). Na aanmelding is er een bedenktermijn van 14 dagen. Als men door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk of per e-mail (info@handtherapieonderwijs.nl) kenbaar te worden gemaakt aan het cursussecretariaat van Handtherapie Onderwijs. Bij afmelding voor een scholingsactiviteit is de volgende regeling van toepassing:

 1. Afmelding tot 2 maanden vóór aanvang van een scholingsactiviteit is kosteloos mogelijk.
 2. Bij afmelding tussen 2 maanden en één maand voor aanvang van de scholingsactiviteit is de deelnemer 50% van het scholingsbedrag verschuldigd.
 3. Bij afmelding binnen 1 maand vóór aanvang van een scholingsactiviteit wordt het gehele scholingsbedrag in rekening gebracht. Indien de afzender zelf voor een vervanger zorg draagt, worden alleen € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. De inschrijving met de daarbij behorende voorwaarden en verplichtingen worden overgenomen door de vervanger.
 4. In het geval er sprake is van restitutie wordt het betreffende bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort.

Inhalen en administratiekosten

Het kan voorkomen dat bij het volgen van een meerdaagse scholingsactiviteit (Allround Opleiding Handtherapie), om welke reden dan ook, een cursist één of meer dagdelen van een scholingsactiviteit moet missen.

Indien een deelnemer maximaal 4 dagdelen (of 2 hele dagen) mist biedt Handtherapie Onderwijs de mogelijkheid om maximaal 2 dagdelen (of 1 hele dag) in te halen bij de eerstvolgende keer dat de betreffende scholingsactiviteit opnieuw wordt georganiseerd. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk of per e-mail (info@handtherapieonderwijs.nl) bij Handtherapie Onderwijs te worden gedaan. Voor het inhalen van een dagdeel wordt € 50,00 (€ 100,00 bij een hele dag) in rekening gebracht. De factuur voor deze kosten wordt gevoegd bij de bevestigingsbrief van de in te halen dagdelen.

Indien een deelnemer meer dan 4 dagdelen (of 2 hele dagen) mist kunnen geen dagdelen worden ingehaald en kan bovendien geen certificaat worden behaald. De deelnemer ontvangt in dat geval een Bewijs van Deelname.

Indien een deelnemer meer dan 8 dagdelen (of 4 hele dagen) mist kan geen Bewijs van Deelname worden verkregen.

Voorwaarden met betrekking tot toetsing en het behalen van certificaat

Om het certificaat van een meerdaagse scholingsactiviteit (Allround Opleiding Handtherapie) te behalen dient u:

 • niet meer dan 4 dagdelen (of 2 hele cursusdagen) te missen;
 • een 4-daagse stage op één van onze vestigingen te lopen;
 • een stageverslag te schrijven;
 • met succes de 2 theorietoetsen en 1 praktijktoets af te leggen. Dit houdt in dat:
  u voor de 3 toetsen gemiddeld een 5,5 of hoger behaald;
  daarnaast dienen 2 van de 3 toetsen voldoende zijn. Dit wil zeggen: 5,5 of hoger.

Bij het niet behalen van een gemiddeld positief toetsresultaat ontvangt u een bewijs van deelname.

Eén toets kan worden herkanst. Maakt u van deze gelegenheid gebruik en zorgt u daarmee voor een voldoende gemiddeld resultaat van 3 toetsen, dan ontvangt u alsnog het certificaat. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, rekenen wij € 50,00 administratiekosten.

Bij onvoldoende resultaat op alle 3 afgelegde toetsen is geen herkansing mogelijk.

Een theoretische of praktische herkansing zal over de gehele stof gaan.

Afmelding en administratiekosten clinics en workshops Xpert Handtherapie onderwijs

Met de inzending van het online inschrijfformulier heeft de afzender zich ingeschreven voor deelname aan de betreffende scholingsactiviteit(en). Na aanmelding is er een bedenktermijn van 14 werkdagen. Als men door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit per e-mail (onderwijs@xperthandtherapie.nl) kenbaar te worden gemaakt aan het cursussecretariaat van Xpert Handtherapie Onderwijs. Bij afmelding voor een scholingsactiviteit is de volgende regeling van toepassing: 

 • Afmelding tot 2 maanden vóór aanvang van een scholingsactiviteit is kosteloos mogelijk.
 • Bij afmelding tussen 2 maanden en één maand voor aanvang van de scholingsactiviteit is de deelnemer 50% van het scholingsbedrag verschuldigd.
 • Bij afmelding binnen 1 maand vóór aanvang van een scholingsactiviteit wordt het gehele scholingsbedrag in rekening gebracht. De deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een collega. De inschrijving met de daarbij behorende voorwaarden en verplichtingen worden overgenomen door de vervanger. 

In het geval er sprake is van restitutie wordt het betreffende bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort. 

Tussentijdse beëindiging scholingsactiviteit

Indien een cursist na aanvang van een meerdaagse scholingsactiviteit (Allround Opleiding Handtherapie) de opleiding vroegtijdig wil beëindigen, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de cursist betaalde bedrag.

Alleen als gevolg van een ernstige ziekte of calamiteit is het mogelijk om restitutie van (een gedeelte van) de kosten van de opleiding af te spreken, zulks ter beoordeling van Handtherapie Onderwijs. Handtherapie Onderwijs behoudt zich het recht voor om een (medisch) bewijsstuk hiervan te vragen.

Disclaimer

De inhoud van scholingsactiviteiten van Handtherapie Onderwijs (waaronder cursussen, congressen, trainingsprogramma's) wordt/is te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Handtherapie Onderwijs en de docenten van de scholingsactiviteiten van Handtherapie Onderwijs zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook die ontstaat door het deelnemen aan scholingsactiviteiten van Handtherapie Onderwijs of toepassing van de in scholingsactiviteiten van Handtherapie Onderwijs gepresenteerde kennis en inzichten.

Deelname aan scholingsactiviteiten van Handtherapie Onderwijs geschiedt voor eigen rekening en risico. Handtherapie Onderwijs is niet aansprakelijk voor eventuele schade in het geval een scholingsactiviteit geannuleerd wordt, ongeacht de reden van de annulering. Het aantal te behalen accreditatiepunten dat bij de scholingsactiviteiten van Handtherapie Onderwijs staat genoemd, kan door de betreffende accreditatieorganen worden gewijzigd.

Alle informatie die door klanten en /of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.

Copyrights

Op alle door Handtherapie Onderwijs B.V. verstrekte informatie, op de website aanwezige voorzieningen en op de vormgeving van de website is copyright van toepassing. Een bezoeker van één van de opleidingen georganiseerd door Handtherapie Onderwijs BV mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere tijdens deze opleidingen gebruikte informatie openbaar maken of verveelvoudigen, ook niet via een eigen netwerk, zonder uitdrukkelijke toestemming van Handtherapie Onderwijs B.V.

Utrecht, februari 2016

Handtherapie Onderwijs